Üldplaneering

Lasva Vallavolikogu 26.07.2013.a määrusega nr 1-1.5/8 kehtestati Lasva valla üldplaneering.

 

Lasva valla üldplaneering hõlmab kogu Lasva valla territooriumi pindalaga 172,18 km². Üldplaneeringu peamisteks eesmärkideks on maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste seadmine ning maakasutuse juhtotstarvete määramine vastavalt planeerimisseaduses sätestatule.

Arvestades valla arengukava ja maakorralduslikke tingimusi on kehtestatava planeeringu põhilisteks eesmärkideks :

·        kehtivate maakasutuspiirangute selgitamine;

·        säilitamist ja täiendavat kaitset vajavate objektide selgitamine;

·        lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee ning reoveekäitlus,

·        ettepanekute tegemine maade ratsionaalse kasutamise korraldamiseks;

·        tootmis- ja äritegevuse tarbeks vajalike maade selgitamine;

·        elamuehituseks sobivate maade selgitamine ja ehitusalade määratlemine;

·        luua võimalused puhkemajanduse ja sotsiaalsektori arenguks;

·        üldiste hoonestamispõhimõtete ja -tingimuste määratlemine eesmärgiga tagada uushoonestuse sobivus olemasolevaga;

·        kergliikluseks vajalike rajatiste selgitamine;

·        munitsipaalomandisse taotletavate maade selgitamine.

Kehtestatava planeeringuga soovitakse leida sobivaim lahendus piirkonna maa kasutamiseks. Eesmärk on säilitada väljakujunenud asustusstruktuure, maastikulist omapära ja piirkonnale omast taimestikku.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus jõuti järeldusele, et kui vältida otseseid negatiivseid mõjusid ning järgida planeeringuga seatud maakasutustingimusi ja rakendada keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes väljapakutud lisatingimusi ja leevendavaid meetmeid, ei ole kehtestatava planeeringu elluviimisel ette näha olulist negatiivset keskkonnamõju.

 

Kehtiv Lasva valla üldplaneering:

 

 

 

Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine:

 

 

 

Üldplaneeringu menetlus:

 

Järelevalve teostamiseks edastatud Lasva valla üldplaneeringu eskiis ja KSH (14.06.2013) 

 

 

 

Lasva Vallavalitsus teavitab Lasva valla üldplaneeringu eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

 

Lasva valla üldplaneeringu koostamine algatati Lasva Vallavolikogu 18.05.2004 otsusega nr 9 ning keskkonnamõju strateegiline hindamine Lasva valla üldplaneeringule Lasva Vallavolikogu 21.11.2006 otsusega nr 44. Lasva Vallavolikogu 19.04.2013.a otsusega nr 1-1.3/15 võeti Lasva valla üldplaneering vastu.

 

Lasva valla üldplaneering hõlmab kogu Lasva valla territooriumi pindalaga 172,18 km².

 

Üldplaneeringu peamisteks eesmärkideks on maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste seadmine ning maakasutuse juhtotstarvete määramine vastavalt planeerimisseaduses sätestatule. Lasva valla üldplaneeringuga ei ole ette näha olulist riigipiiriülest mõju teise riigi keskkonnale.

 

Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lasva Vallavolikogu (aadress: Lasva, 65401 Võrumaa; e-post: lasva@lasva.ee; telefon: +372 789 8289).

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Lasva Vallavalitsus (aadress: Lasva, 65401 Võrumaa; e-post: lasva@lasva.ee; telefon: +372 789 8289).

Üldplaneeringu koostaja: Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ (aadress: Rahu 12-5, 50112 Tartu vald, Tartumaa; e-post: eestivara@yahoo.com; telefon: +372 5599 5957)

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp (aadress: Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu; e-post: kalev.sepp@emu.ee, telefon: +372 731 3777).

 

Lasva valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 6. maist – 5. juunini 2013 Lasva valla koduleheküljel http://www.lasva.ee (Ehitus ja planeerimine – Üldplaneering), Lasva vallamajas ja Lasva (Lasva vallamajas), Tsolgo (Tsolgo küla), Kääpa (Kääpa küla) ning Otsa (Otsa küla) raamatukogu ruumides. Kontaktisik: Kersti Soomuste, telefon: +372 789 8396, e-post: kersti@lasva.ee.

 

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta saab esitada kuni 5. juunini 2013 kell 15:00 Lasva Vallavalitsusele (aadress: Lasva, Võrumaa 65401, lasva@lasva.ee). Üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 10. juunil 2013 kell 17:00 Lasva Raamatukogu ruumides (Lasva vallamajas).

 

Lasva Vallavolikogu 19.04.2013.a otsusega nr 1-1.3/15 vastuvõetud üldplaneeringu eskiis ja Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (22.04.2013)

 

 

Kooskõlastused ja Lasva Vallavalitsuse vastused kooskõlastuste osas:

 

 

 

Üldplaneeringu kooskõlastamisele suunatud korrigeeritud eskiis (12.03.2013)

 

 

 

Üldplaneeringu kooskõlastamisele suunatud eskiis (20. november 2012)

 

 

 

Avaliku väljapaneku ja arutelu teade (3. - 16. oktoober 2011)

 

Lasva Vallavalitsus teavitab Lasva valla üldplaneeringu eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

 

Lasva valla üldplaneeringu koostamine algatati Lasva Vallavolikogu 18.05.2004 otsusega nr 9 ning keskkonnamõju strateegiline hindamine Lasva valla üldplaneeringule Lasva Vallavolikogu 21.11.2006 otsusega nr 44.

 

Üldplaneeringu peamisteks eesmärkideks on maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste seadmine ning maakasutuse juhtotstarvete määramine vastavalt planeerimisseaduses sätestatule. Lasva valla üldplaneeringuga ei ole ette näha olulist riigipiiriülest mõju teise riigi keskkonnale. Üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lasva Vallavolikogu (aadress: Lasva, 65401 Võrumaa; e-post: lasva@lasva.ee; telefon: +372 789 8289). Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Lasva Vallavalitsus (aadress: Lasva, 65401 Võrumaa; e-post: lasva@lasva.ee; telefon: +372 789 8289). Üldplaneeringu koostaja: Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ (aadress: Rahu 12-5, 50112 Tartu vald, Tartumaa; e-post: eestivara@yahoo.com; telefon: +372 5599 5957) Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp (aadress: Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu; e-post: kalev.sepp@emu.ee, telefon: +372 731 3777). Lasva valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 03. oktoobrist – 16. oktoobrini 2011 Lasva valla koduleheküljel www.lasva.ee ja Lasva vallamajas raamatukogu ruumides (aadress: Lasva, Võrumaa 65401). Kontaktisik: Mart Keerutaja, telefon: +372 735 0863, e-post: mart(at)lasva.ee.

 

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta saab esitada kuni 16. oktoobrini 2011 Lasva Vallavalitsusele (aadress: Lasva, Võrumaa 65401, lasva(at)lasva.ee). Üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub 17. oktoobril 2011 kell 17.00 Lasva Rahvamajas.