0843945e-0564-4ef9-90ac-6008c91fcb14.jpg

image 0843945e-0564-4ef9-90ac-6008c91fcb14.jpg 0843945e-0564-4ef9-90ac-6008c91fcb14.jpg

*10.aprillil* toimub Pihkvas Eesti, Läti Pihkva piirialade ettevõtjate 5.pa

Partneriaad on ettevõtjate kohtumine, kus igale ettevõtjale leitakse teiselt pool piiri sama valdkonna koostööst huvitatud ettevõtja. Vastavalt ajagraafikule korraldatakse päeva jooksul...
../common/calendar Alguskuupäev: 10.04.14

1-1.1-10 _10.10.2014_ VALLAVOLIKOGU ISTUNG.pdf

image 1-1.1-10 _10.10.2014_ VALLAVOLIKOGU ISTUNG.pdf 1-1.1-10 _10.10.2014_ VALLAVOLIKOGU ISTUNG.pdf

1-1.3-11 (28.05.2017) Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine (aprill 2017).pdf

image 1-1.3-11 (28.05.2017) Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine (aprill 2017).pdf 1-1.3-11 (28.05.2017) Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine (aprill 2017).pdf

1-1.3-48 _noortevolikogu 2012.pdf

image 1-1.3-48 _noortevolikogu 2012.pdf 1-1.3-48 _noortevolikogu 2012.pdf

1-1.5-002 (25.01.2013) LISA Lasva valla lasteaia Pargihaldjas muude kulude vanemate poolt kaetava osa suurus ja maksmise kord.rtf

image 1-1.5-002 (25.01.2013) LISA Lasva valla lasteaia Pargihaldjas muude kulude vanemate poolt kaetava osa suurus ja maksmise kord.rtf 1-1.5-002 (25.01.2013) LISA Lasva valla lasteaia Pargihaldjas muude kulude vanemate poolt kaetava osa suurus ja maksmise kord.rtf

1-1.5-011 _11.10.2013_ Lasva valla eelarvestrateegia aastateks 2014.pdf

image 1-1.5-011 _11.10.2013_ Lasva valla eelarvestrateegia aastateks 2014.pdf 1-1.5-011 _11.10.2013_ Lasva valla eelarvestrateegia aastateks 2014.pdf

(1-1.5-01 _20.01.2011_Maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine.rtf).pdf

image (1-1.5-01 _20.01.2011_Maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine.rtf).pdf (1-1.5-01 _20.01.2011_Maamaksumäära kinnitamine ja maamaksust vabastamine.rtf).pdf

1-1.5-01 (20.01.2017) LASVA VALLA 2017.a EELARVE.pdf

image 1-1.5-01 (20.01.2017) LASVA VALLA 2017.a EELARVE.pdf 1-1.5-01 (20.01.2017) LASVA VALLA 2017.a EELARVE.pdf

1-1.5-01 (20.01.2017) Lasva valla 2017.a eelarve vastuvõtmine.pdf

image 1-1.5-01 (20.01.2017) Lasva valla 2017.a eelarve vastuvõtmine.pdf 1-1.5-01 (20.01.2017) Lasva valla 2017.a eelarve vastuvõtmine.pdf

1-1.5-01 (20.01.2017) SELETUSKIRI 2017. a. eelarvele.pdf

image 1-1.5-01 (20.01.2017) SELETUSKIRI 2017. a. eelarvele.pdf 1-1.5-01 (20.01.2017) SELETUSKIRI 2017. a. eelarvele.pdf

1-1.5-01 (20.01.2017) SELETUSKIRJA lisa- LASVA VALLA INVESTEERIMISTEGEVUS 2017.pdf

image 1-1.5-01 (20.01.2017) SELETUSKIRJA lisa- LASVA VALLA INVESTEERIMISTEGEVUS 2017.pdf 1-1.5-01 (20.01.2017) SELETUSKIRJA lisa- LASVA VALLA INVESTEERIMISTEGEVUS 2017.pdf

1-1.5-01 (23.01.2015) VÕRUMAA ÜHINE JÄÄTMEKAVA 2015-2020.pdf

image 1-1.5-01 (23.01.2015) VÕRUMAA ÜHINE JÄÄTMEKAVA 2015-2020.pdf 1-1.5-01 (23.01.2015) VÕRUMAA ÜHINE JÄÄTMEKAVA 2015-2020.pdf

1-1.5-014 (20.12.2013) Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus (terviktekst).rtf

image 1-1.5-014 (20.12.2013) Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus (terviktekst).rtf 1-1.5-014 (20.12.2013) Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus (terviktekst).rtf

1-1.5-04 (23.05.2014) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale (terviktekst).rtf

image 1-1.5-04 (23.05.2014) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale (terviktekst).rtf 1-1.5-04 (23.05.2014) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale (terviktekst).rtf

1-1.5-05 _28.04.17_erilubade taotluste menetlemise kord.pdf

image 1-1.5-05 _28.04.17_erilubade taotluste menetlemise kord.pdf 1-1.5-05 _28.04.17_erilubade taotluste menetlemise kord.pdf

1-1.5-05 _28.04.17_LISA 1_taotluse blankett.pdf

image 1-1.5-05 _28.04.17_LISA 1_taotluse blankett.pdf 1-1.5-05 _28.04.17_LISA 1_taotluse blankett.pdf

« Tagasi

LASVA VALLA, SÕMERPALU VALLA JA VÕRU VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI AVALIKUSTAMINE

Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek toimub 17. oktoober kuni 7. november 2016.a.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 7. novembrini 2016.a järgmistel kontaktidel:

·       Lasva Vallavalitsusele aadressil Palo tee 46, Lasva küla, Lasva vald, 65401, Võrumaa või elektronpostiaadressil vald@lasva.ee;

·       Võru Vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605, Võru linn või elektronpostiaadressil vald@voruvald.ee;

·       Sõmerpalu Vallavalitsusele aadressil Sõmerpalu alevik, Sõmerpalu vald, 66604, Võrumaa või elektronpostiaadressil vald@spalu.ee.

 

LASVA VALLA, SÕMERPALU VALLA JA VÕRU VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT

(PROJEKT 16.09.2016)

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja Lasva Vallavolikogu ettepaneku Sõmerpalu Vallavolikogule ja Võru Vallavolikogule alustada ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle (19. veebruar 2016. a. otsus nr 1-1.3/3) ning Sõmerpalu Vallavolikogu (31. märts 2016. a otsus nr 17) ja Võru Vallavolikogu (9. märts 2016. a. otsus nr 147) otsused ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, sõlmivad Lasva vald, Sõmerpalu vald ja Võru vald (edaspidi nimetatud "ühinevad omavalitsused") käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus (edaspidi Vald) .

1.     ÜLDSÄTTED

1.1.  Käesoleva lepinguga sätestavad Lasva vald, Sõmerpalu vald ja Võru vald omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise aja, eesmärgid, nime, piirid, keskuse, sümboolika, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja avalike teenuste osutamise põhimõtted valdkonniti, töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise, samuti muude lepinguosaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamise.

1.2.  Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite kasutamisel lähtub Valla volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust.

2.     ÜHINEMISE AEG

2.1.  Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemine toimub 2017. aasta KOV volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

2.2.  Punktis 2.1 nimetatud hetkest omab Vald kõiki lepinguosaliste õigusi ja kohustusi ning lähtub käesolevas lepingus kokkulepitust.

3.     ÜHINEMISE EESMÄRGID

Lepinguosalised seavad ühinemise eesmärkideks:

3.1.  ehitada kiiresti üles toimiv, ühtne ja tugeva meie-tundega vald;

3.2.  tõsta inimeste elukvaliteeti pakkudes kõigile valla elanikele kvaliteetseid avalikke teenuseid;

3.3.  luua ühtne haridus- ja sotsiaalsüsteem ning ühtselt toimiv kommunaalmajandus;

3.4.  toetada kohalikku ettevõtlust;

3.5.  lähtuda investeeringute tegemisel vajaduspõhisusest kogu valla ulatuses;

3.6.  teha tihedat koostööd Võru linnaga kui piirkonna keskusega erinevate teenuste pakkumisel;

3.7.  tagada kiire ja efektiivne teabevahetus erinevate huvigruppide vahel ning selge ja kõigile mõistetava info edastamine valla elanikele.

4.     UUE OMAVALITSUSÜKSUSE LIIK, NIMI, PIIRID, KESKUS JA SÜMBOOLIKA

4.1.  Uue kohaliku omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Võhandu vald.

4.2.  Valla territoorium moodustub Lepinguosaliste territooriumide summana ja KOV piir kulgeb mööda Lepinguosaliste välispiiri.

4.3.  Valla keskuseks on Võru linn. Võhandu Vallavalitsuse juriidiliseks aadressiks on Võrumõisa  tee 4a, 65605 Võru linn, Võrumaa.

4.4.  Võhandu valla jaoks töötatakse välja ja kehtestatakse uus põhimäärus. Uue Valla põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse Võru valla põhimäärusest.

4.5.  Võhandu valla sümboolika (valla vapp ja lipp) töötatakse välja konkursi korras. Kuni uue sümboolika kehtestamiseni lähtutakse Võru valla sümboolikast.

4.6.  Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemise ning nende baasil Valla moodustamisega lõpetatakse ühinevate KOVide kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevus. Võhandu vald on kõigi nimetatud ühinenud KOVide õigusjärglane.

5.     HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS

5.1.  Võhandu valla tegevus lähtub KOVile Eesti Vabariigi seadustega, nende alusel välja antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ja vallaelanike õigustatud vajadustest ning käesolevas lepingus sätestatud kokkulepetest.

5.2.  Ühinenud KOVide õigusaktid kehtivad edasi kuni Võhandu valla õigusaktide kehtestamiseni selle KOVi territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid ja ei ole vastuolus käesoleva lepinguga.

5.3.  Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja hallatavad asutused lähevad Võhandu vallale ühinemise jõustumise hetkest.

5.4.  Võhandu valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste KOVide arengukavad, eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplaneeringud. Lepinguosaliste üldplaneeringud kehtivad Võhandu valla üldplaneeringu kehtestamiseni valla osa üldplaneeringutena.

5.5.  Ühinenud KOVide kõik hallatavad asutused lähevad Võhandu valla alluvusse, ametiasustuste tegevus lõpetatakse või reorganiseeritakse.

6.     VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR JA ORGANISATSIOONILISED ÜMBERKORRALDUSED

6.1.  Võhandu vallavolikogu koosseisus on 21 volikogu liiget, kes valitakse ühes ringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt.

6.2.  Vallavolikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.

6.3.  2017. aasta kohalikel valimistel avatakse valimisjaoskonnad 2013. aastal volikogude valimistel toimunud valimisjaoskondade asukohtades.

6.4.  Võhandu valla juhtimisel rakendatakse lähenemist, mille kohaselt valla strateegiline juhtimine on korraldatud keskselt ning avalike teenuste osutamine võimalikult kohalikul tasandil.

6.5.  Kõrget spetsialiseerumist eeldavad teenused koondatakse Võru linna, mis on ka kogu omavalitsuse haldus- ja teenuskeskuseks. Tasakaalustatud arengu ja avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks säilitatakse ja arendatakse kohalikke teenuspunkte.

6.6.  Võhandu valla teenuspunktid jäävad toimima tänastes asukohtades (Sõmerpalu ja Lasva) vallale kuuluvates hoonetes, kus toimub elanike vastuvõtt ja teenindamine sotsiaal-, majandus- ning teistes küsimustes, mida on juhtimiskorralduslikult otstarbekas kohapeal osutada. Teenuskeskuste töö korraldamisel lähtutakse vallaelanike vajadustest ja otstarbekusest, võimalik on ka erinevate täiendavate teenuste ja töötajate lisandumine teenuskeskustesse.

6.7. Lepinguosaliste KOVide teenistujad ja hallatavate asutuste töötajad jätkavad teenistust või tööd oma endises valdkonnas v.a. juhul, kui valla ametiasutuse või hallatavate asutuste struktuurist ei tulene teisiti. 

6.8. Võhandu valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu määratlemisel ning töökeskkonna ettevalmistamisel võetakse aluseks juhtimisstruktuur, mille kinnitab ühinenud KOVi volikogu. Vallavalitsuse kujundamisel lähtutakse ühinemisläbirääkimiste raames kokkulepitud struktuurist, mis on lisatud käesolevale lepingule (lisa 5).

6.9.Teenistus- ja töölepingu tingimused, mis üleminevatel teenistujatel ja töötajatel on kehtinud eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad /Valla nimi/ kui uuele tööandjale.

6.10.       Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute töötajate ning ametnike värbamise vajadusel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.

6.11.       Töötajate vabastamisel ja hüvituste maksmisel lähtutakse seadustes sätestatust.

6.12.       Oluliste arengu- ja asjaajamisdokumentide ning töökordade kinnitamisel Valla volikogu poolt lähtutakse ühinemise ettevalmistuse perioodil lepinguosaliste poolt   moodustatud vastava(te) komisjoni(de) poolt  ühtlustatud kordadest.

6.13.       Valla eelarve koostamisel rakendatakse võimalusel kaasava eelarve põhimõtteid.

6.14.       Maamaksumäära kehtestamisel ei suunduta kõrgeima võimaliku maamaksumäära poole.

6.15.       Juhul, kui ühinevad KOVid kavandavad võtta täiendavaid laenukohustusi, lepitakse selles kokku konsensuslikult.  

6.16.       Toetatakse Sõmerpalu Põhikooli hoonele uute kasutusfunktsioonide leidmist.

7.     AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA ARENDAMINE

7.1.Haridus ja noorsootöö

Alus- ja üldhariduse arendamisel lähtutakse järgnevast:

7.1.1.     Kõigile valla lastele tagatakse lasteaiakoht, sh arvestatakse erivajadustega lastega;

7.1.2.     Lähtutakse eesmärgist hoida lasteaedade osalus- ja õppetasu lapsevanematele taskukohasena;

7.1.3.     Säilitatakse olemasolev lasteaia- ja koolivõrk;

7.1.4.     Vastavalt võimalustele toetatakse õpilastransporti lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni, eesmärgiks on tagada optimaalne, mugav ja kasutajasõbralik (nö last säästev) transpordikorraldus;

7.1.5.     Panustatakse väärtuspõhise ja kaasaegsetele nõuetele vastava ergonoomilise koolikeskkonna loomisesse;

7.1.6.     Toetatakse seniste traditsioonide säilimist ja edasiarendamist haridusasutustes;

7.1.7.     Hariduse andmisel arvestatakse erivajadustega lastega, eesmärgiks on pakkuda kõigile lastele võimetekohaseid ja paindlikke õpivõimalusi;

7.1.8.     Väärtustatakse ja tunnustatakse õpetajaid;

7.1.9.     Panustatakse tugeva piirkonna gümnaasiumi säilitamisse ja arendamisse Parkesepa Keskkooli baasil;

7.1.10.  Jätkatakse eraalgatusliku Pikakannu Kooli toetamist, vastavalt võimalustele toetatakse ka teisi eraalgatusi haridusteenuse pakkumisel;

7.1.11.  Tehakse avatud koostööd Võrumaa Kutsehariduskeskusega ja kompetentsikeskusega Tsenter;

7.1.12.  Toetatakse elukestvat õpet;

7.1.13.  Arendatakse hariduse tugiteenuste süsteemi (logopeedid, eripedagoogid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid).

Noorsootöö ja huvihariduse puhul lähtutakse järgnevast:

7.1.14.  Lähtutakse eesmärgist tagada mitmekesised ja kvaliteetsed huvihariduse ja -tegevuse võimalused igas vanuses inimestele;

7.1.15.  Säilitatakse senine huvihariduse ja -tegevuste süsteem;

7.1.16.  Vastavalt võimalustele toetatakse transporti huviharidusteenuse kättesaadavuse tagamiseks;

7.1.17.  Noorsootöö viiakse ühtse koordineerimise alla, tehakse koostööd kolmanda sektoriga.

7.1.18.  Säilitatakse ja arendatakse noortekeskusi ning -tubasid.

7.2.Kultuur, sport ja vaba aeg

7.2.1.     Säilitatakse olemasolevad rahvamajad ja seltsimajad, spordirajatised, vaba aja veetmise kohad ning senine spordi- ja kultuuritegevus;

7.2.2.     Kultuuri ja spordi korraldamine viiakse ühtse koordineerimise alla, eesmärgiks on tagada kiire infovahetus ning luua optimaalne toimemudel;

7.2.3.     Jätkatakse traditsiooniliste ürituste korraldamise toetamisega, vastavalt võimalustele toetatakse uusi algatusi, mis toetavad meie-tunde arendamist;

7.2.4.     Toetatakse seltsitegevust, kogukondade algatust ja sädeinimesi, selleks töötatakse välja ühtsed alused;

7.2.5.     Spordi- ja kultuuritegevuse rahastamist jätkatakse vähemalt samas mahus;

7.2.6.     Raamatukogude puhul lähtutakse optimaalsuse printsiibist, kaalutakse küla- ja kooliraamatukogude ühendamist;

7.2.7.     Toetatakse valla territooriumile jäävaid kirikuid ja kalmistuid;

7.2.8.     Tehakse koostööd piirkonna vaba aja teenuste pakkujatega.

7.3.Sotsiaalteenused ja -toetused, tervishoid

7.3.1       Üldiseks eesmärgiks on tagada kvaliteetsed, kõigile kättesaadavad ning vajaduspõhised sotsiaalteenused;

7.3.2       Sotsiaalvaldkonna juhtimine toimub omavalitsuse keskuses, teenuste osutamise punktid säilitatakse Sõmerpalus ja Lasval.

7.3.3       Luuakse ühtne sotsiaalteenuste ja -toetuste süsteem, võttes aluseks parimad praktikad. Sotsiaaltoetuste määrad ühtlustatakse.

7.3.4       Teenuste ja personali arendamisel panustatakse spetsialiseerumisele;

7.3.5       Arendatakse sotsiaalteenuste pakkumist, sh tugiisikuteenust, koduteenust, sotsiaaltransporti, lastekaitseteenust ning valdkonnaga seonduvad juriidilist nõustamist;

7.3.6       Teenuste osutamisel tehakse koostööd kolmanda sektoriga;

7.3.7       Panustatakse ennetavasse sotsiaaltöösse ning kiiresse infovahetusse;

7.3.8       Säilitatakse hooldekoduteenuse pakkumine tänastes asukohtades (Järvere, Kääpa).

7.3.9       Arendatakse edasi Väimela Tervisekeskust;

7.3.10    Panustatakse olemasolevate perearstipunktide säilimisse piirkondades;

7.3.11    Võimalusel toetatakse esmatasandi tervisekeskuse rajamist Võru linnas;

7.3.12    Toetatakse terviseedendust.

7.4.Majandus

7.4.1       Vee- ja kanalisatsioonimajanduses jätkatakse senist teenuste korraldust, perspektiivis töötatakse välja ühtne lahendus;

7.4.2       Teede talihooldust jätkatakse senistest printsiipidest lähtuvalt;

7.4.3       Panustatakse valla teede korrashoidu, sh teede mustkatte alla viimisesse;

7.4.4       Tegeletakse tänavavalgustuse laiendamise, rekonstrueerimise ja energiatõhusamaks muutmisega;

7.4.5       Jätkatakse regulaarset ohtlike jäätmete kogumist;

7.4.6       Panustatakse valla omandis olevate hoonete kaasajastamisse ja energiatõhusamaks muutmisesse eesmärgiga tagada hoonete võimalikult madalad ülalpidamiskulud;

7.4.7       Jätkatakse panustamist hajaasustusprogrammi;

7.4.8       Tihendatakse koostööd korteriühistutega;

7.4.9       Kommunaalteenuste, teedehoolduse ja transpordi osas tehakse tihedat koostööd piirkonna ettevõtjate ja Võru linnaga;

7.4.10    Optimeeritakse transpordi marsruudid, ühistranspordi ja koolitranspordi korraldusel töötatakse välja ühine lahendus, mis lähtub elanike vajadustest ning avalike teenuste korraldusest.

7.4.11    Panustatakse sotsiaaleluruumide kaasajastamisse, vastav kinnisvara koondatakse võimalusel konkreetsetesse hoonetesse.

7.4.12    Kaalutakse võimalust luua eraldi valla kinnisvarahoolduse ja –haldusega tegelev üksus (heakorratööd, remonditööd jms).

7.4.13    Toetatakse ettevõtluse arengut piirkonnas, sh koostööd tänaste ja potentsiaalsete ettevõtjatega.

8.     ÜHINEMISTOETUSTE KASUTAMINE JA INVESTEERINGUD

8.1.Keskvalitsuse poolt eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse KOVi õigusaktide ühtlustamiseks, vajalike arengudokumentide ja analüüside koostamiseks, registrite ühildamiseks, valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulude katmiseks ja lisas 3 kokkulepitud investeeringute teostamiseks.

8.2.Investeeringuid tehakse lähtuvalt ühinemislepingu lisas 3 väljatoodust järgides seejuures valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades ühinenud KOVide arengukavasid ja eelarvestrateegiaid, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning võttes aluseks majanduslikud võimalused.

8.3.Piirkonna arendamiseks ning investeeringute elluviimiseks taotletakse siseriiklike ja rahvusvaheliste programmide vahendeid.

9.     VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.

10.  MUUD TINGIMUSED

10.1.       Leping kehtestab lepinguosaliste kehtivad ja siduvad kohustused, mis tagavad lepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus käesolevas lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse käesolev leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse käesolevas lepingus sätestatust.

10.2.       Leping on koostatud kolmes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest iga lepingu pool saab ühe originaali. Lepingu koopia edastatakse Võru maavanemale ning avalikustatakse lepinguosaliste ametlikul veebilehel ja Riigi Teatajas.

10.3.       Lepingust tulenevate toimingute tegemisel lähtutakse asjaomaste volikogude otsustega moodustatud ühinemiskomisjonide ettevalmistatust.

11.  LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS

11.1.       Käesolev leping loetakse kinnitatuks, kui selle on kinnitanud kõigi  lepinguosaliste volikogud oma otsusega.

11.2.       Leping jõustub 2017. aasta volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates ja kehtib järgmise Võhandu vallavolikogu korraliste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.

12.  LEPINGU LISAD

Käesoleva lepingu lisadeks on:

Lisa 1. Seletuskiri Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru ühinemislepingule (lisatakse enne ühinemislepingu avalikustamist).
Lisa 2. Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000.
Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2020.

Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava (lisatakse enne ühinemislepingu avalikustamist).

Lisa 5. Vallavalitsuse juhtimisstruktuur.

Lisa 6. Võrumaa omavalitsuste ühistegevused.

Lisa 7. Lasva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

Lisa 8. Sõmerpalu valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

Lisa 9. Võru valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne