20.10.17

Hajaasustuse programmi 2017 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 10.aprill kuni 12. juuni 2017.a. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017 k.a

 

INFOPÄEV toimub 12.mail algusega 15:00 vallavalitsuse ruumides (Palo tee 46 Lasva küla)

 

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2017);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast. 

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri 2017.a käskkirjaga nr 052„Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument ".

 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Arvutamise abimees

Hindamiskomisjon

Toetuse kasutamise aruande vorm

 

Lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322,  5309 0923 aigi.young@voru.maavalitsus.ee

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades:

KOV

Nimi

Telefon

e-mail

Sõmerpalu

 

 

 

 

Võru vald

 

Kalmer Puusepp

53470970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Rõuge

 

Jaanus Tanilsoo

7859322

keskkond@rauge.ee

Antsla

 

Enn Vasar

5030842

enn@antsla.ee

Varstu

 

Rainer Vissel

53038182

rainer@vastu.ee

Lasva

 

Tiina Pettai

53561216

tiina@lasva.ee

Urvaste

 

Avo Kirsbaum

5032057

avo@urvaste.ee

Vastseliina

 

Ott Alman

7851156

ott@vastseliina.ee

Misso

 

Kaie Trumm

53410766

vallasekretär@misso.ee

Meremäe

 

Maarja Uibokand

7856635

maarja.uibokand@meremae.ee

Haanja

 

Uno Kangro

7860405

uno@haanja.ee

Mõniste

 

Liisi Kurvits

7864725

liisi.kurvits@moniste.ee

 

 

Täiendavat infot saab EAS kodulehelt.

Toetatud projektid 2017.a.

Toetatud projektid 2016.a.

Toetatud projektid 2015.a.

Toetatud projektid 2014.a.

Programmi komisjon

Toimetaja: TIINA PETTAI