Blanketid

Kooli lõpetamise toetus

Elamu rekonstrueerimise toetus

 

Viited valla määrustele:

Valla teedel erivedude teostamiseks vajalike erilubade taoltemine

Viited valla määrustele:

Hajaasustuse programm

Lasva valla heakorraeeskiri

Majandustegevuse registri (MTR) toimingud

Piirangualasse sissesõiduloa taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks

Avalduste blanketid:

 

 

Viited valla sotsaaltoetuseid  ja - teenuseid reguleerivatele määrustele:

Õpilaste sõidusoodustuse taotlemiseks

Avalduse blanketid:

Viited valla määrustele:

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Huvitegevuse ja –hariduse kompenseerimiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Rahvastikuregistri toiminguteks

Avalduste blanketid:

Ehitustegevuseks vajalike lubade taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Kaevetööde kooskõlastuse taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Maakorralduse toiminguteks

Avalduste blanketid:

Maareformi toiminguteks

Avalduste blanketid:

Maamaksusoodustuse taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Detailplaneeringu algatamiseks

Avalduste blanketid:

Taotlus avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks

Avalduse blanketid:

Kultuuri, vabaaja ja spordi tegevusteks toetuse taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Mittetulundussektori investeeringutoetuse taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Talihoolduse teostamiseks erateedel

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Korraldatud jäätmevedu

Avalduste blanketid:

Koerte ja kasside pidamine Lasva vallas

Viited valla määrustele:

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele:

Lasteaia kulud

Avalduste blanketid:

Viited valla määrustele: