Koha taotlemine

Kääpa Sotsiaalkeskusesse koha taotlemiseks läheb tarvis järgmisi dokumente

 • isikut tõendav dokument
 • isiku ja/või tema seadusliku esindaja vabas vormis kirjalik avaldus Kääpa Sotsiaalkeskusesse koha taotlemise kohta
 • perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta, milles kinnitatakse, et paigutataval isikul ei esine:
  • aktiivses faasis tuberkuloosne protsess
  • nakkushaigused
  • sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest
  • statsionaarset ravi vajav psüühikahäire (ambulatoorset ravi vajava psüühhikahäirega inimese võib teenusele paigutada juhul kui raviarst või raviasutus kindlustab ravi lõpule viimise või jätkumise
  • isiku või tema seadusliku esindaja poolt vabas vormis koostatud õiend lähisugulaste kontaktandmete ja hooldatava väärtasjade loetelu kohta

Kääpa Sotsiaalkeskuses on kohamaks kinnitatud Lasva Vallavalitsuse 24.11.2015.a määrusega nr 2-1.5/3

§ 2. Kohamaksumuse suuruse kehtestamine
(1) Kehtestada Kääpa Sotsiaalkeskuse kohamaksumuseks kuus 560,00€ (viissada kuuskümmend eurot).