Katastriüksuste lähiaadresside korrastamine Lasva vallas

Seoses katastriüksuste nimetuste korrastamisega teatab Lasva Vallavalitsus, et on algatanud katastriüksuste nimetuste korrastamise toimingud. Korrastamise eesmärgiks on maakatastris registreeritud katastriüksuste vastavusse viimine ruumiandmete seaduse, aadressiandmete süsteemi ja kohanimeseadusega.

 

Vallavalitsus on postitanud kirjad ligikaudu 300-le Lasva vallas asuva maaüksuse omanikule katastriüksuse nimetuse korrastamise kohta koos omapoolse ettepanekuga uue nime määramise osas (postitus sisaldab tutvumiseks Lasva Vallavolikogu eelnõud ja seletavad kaaskirja). 

 

Katastriüksuse nimetuse määramisel peab lähtuma mõnedest reeglitest: 

·               katastriüksuse nimi peab olema omastavas käändes;

·               sidekriipsu kasutamine katastriüksuse nimetuses ei ole lubatud, erandiks on hargtäiendiga nimetus näiteks Mäe-Piirioja;

·               vältima peab vana kirjaviisi;

·               rooma numbrid ei ole lubatud ning numereerimist tuleb vältida.

 

Nende reeglitega on võimalik täpsemalt tutvuda Riigi Teataja koduleheküljel www.riigiteataja.ee

 

Paraku on Lasva vallas palju katastriüksuseid, mis ei vasta nõuetele. Lisaks tiheasustuses ja detailplaneeringu kohustusega alal tekib unikaalsusnõue. Esineb palju samanimelisi katastriüksusi ühes haldusüksuses (külas) ning vastavalt unikaalsusnõudele tuleb neid üksteisest eristada, lisades katastriüksuse nimetusele juurde hargtäiendi vana; uus; suur; väike; ees; taga; põhja; lõuna jne või määrata uus nimetus. Seejuures peab nimetus vastama eesti keele nõuetele ning olema kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Palume maaomanikelt mõistvat suhtumist ning kindlasti osavõtlikkust uue nime määramisel!

 

Lisaks ruumiandmete seaduses sätestatule tuleb määrata aadressid liikluspindade järgi kompaktsetele selgepiirilistele asustustele Lasva vallas. Nendeks on Lasva, Pässa ja Kääpa külad. Kohanimede korrastamise raames määratakse nendes külades (mitte küll tervetes külades) kohanimed liikluspindadele ning korrigeeritakse ka vastavate katastriüksuste nimed. Nende külade kaarte ja teedele määratavaid nimesid saate uurida siit (kaardid). 

 

Küsimustega palume pöörduda Lasva Vallavalitsusse. Tel: 50 67 842 või e-posti aadressil martti@lasva.ee.

 

NB! Katastriüksuste nimetuste muutmine ei mõjuta maaomandit (katastriüksusetunnust, kinnistusregistri numbrit, sihtotstarvet) ega juriidilist staatust. Samuti ei too katastriüksuste nimetuste muutmine maaomanikele lisakohustusi ega kulutusi, sest aadressiandmeid muudetakse kõigis riiklikes registrites, mida kasutavad teised riiklikud andmekogud ja infosüsteemid, nii avalik- kui ka erasektor.

 

Huvi korral loe kindlasti lisainformatsiooni Aadressandmete käsiraamatust.